Kategoriat
Blogi

Ydinvoiman puolesta, fossiilikaasua vastaan

[FI]

Fridays for Future Suomi ei seiso kaikilta osin tämän (https://www.euractiv.com/section/climate-environment/opinion/code-red-for-humanity-or-green-light-for-more-climate-destruction) kirjoituksen takana.

Kanssa-aktivistimme nostavat kirjoituksessa esiin Euroopan unionin kestävien energialähteiden taksonomian, jota sorvataan parhaillaan. He kritisoivat fossiilikaasun ja ydinvoiman mahdollista päätymistä taksonomiaan, mikä takaisi niille EU:n taloudellisen tuen ja vauhdittaisi näin kyseisiin energiavaihtoehtoihin siirtymistä.

Olemme samaa mieltä siitä, ettei fossiilikaasu kuulu sen paremmin taksonomiaan kuin kestävälle pohjalle rakennettuun yhteiskuntaan, eikä sen kuulu missään tapauksessa saada kestävän energialähteen luokitusta. Olemme kuitenkin eri mieltä ydinvoiman taksonomialuokituksen epäämisestä.

Ydinvoima ei ole täydellinen vaihtoehto, mutta se on vähäpäästöinen. Mielestämme ydinjätettä vakavampi uhka ovatkin nimenomaan hiilidioksidipäästöt, jotka nostavat planeettamme lämpötilaa. Tämän vuoksi me olemme valmiita hyväksymään ydinvoiman osaksi energiapalettia. Nyt ei ole oikea aika sulkea yhtä vähäpäästöistä energialähdettä kokonaan pois, vaan tarvitsemme kaikki keinot käyttöön taistelussa ilmastokriisiä vastaan. Ydinvoiman vastustaminen hankaloittaa ja suurentaa työsarkaa, joka on jo nyt valtava. Jos haluamme pysäyttää ilmaston lämpenemisen 1,5 asteen alle, tarvitsemme jokaista mahdollista keinoa — myös ydinvoimaa — saavuttaaksemme tavoitteen. Ydinvoiman eduksi voi laskea myös suuren määrän energiaa, jonka yksi ydinvoimala kykenee tuottamaan.

Kirjoituksessa kritisoidaan, ettei ydinvoima ole kestävä (“sustainable”) tai vihreä (“green”) vaihtoehto: olemme osittain samaa mieltä, mutta fossiilikaasuun vertaaminen ei mielestämme liioin ole perusteltua. Ydinvoima ei ole sen enempää ongelmaton kuin ihmeratkaisukaan, mutta ilmastokriisin keskellä on parempi hyödyntää tätä vähäpäästöistä energialähdettä kuin riskeerata koko maapallon tulevaisuus.

Näistä syistä Fridays for Future Suomi on valmis myöntämään ydinvoimalle Euroopan unionin taksonomian kestävän investoinnin luokituksen ja sen turvaamat investointituet.

[SV]

Fridays for Future Finland står inte helt bakom denna (https://www.euractiv.com/section/climate-environment/opinion/code-red-for-humanity-or-green-light-for-more-climate-destruction) artikel.

I denna artikel lyfter våra medaktivister fram EU:s taxonomi för hållbara energikällor, som för tillfället håller på att färdigställas. De kritiserar att fossilgas och kärnkraft inkluderas i taxonomin, vilket skulle garantera dem ekonomiskt stöd från EU och därmed påskynda övergången till dessa energialternativ.

Vi håller med om att fossilgas inte har någon annan plats i taxonomin eller i ett samhälle som byggs upp på en hållbar grund, och att den i alla fall inte bör klassificeras som en hållbar energikälla. Vi håller dock inte med om att vägra klassificera kärnkraften som en hållbar energialternativ i taxonomin.

Kärnkraften är inte ett perfekt alternativ, men den har låga utsläpp. Enligt vår uppfattning är det koldioxidutsläppen som utgör ett allvarligare hot än kärnavfallet och som höjer temperaturen på planeten. Därför är vi beredda att acceptera kärnkraft som en del av energialternativen. Nu är det inte rätt tid att helt utesluta en energikälla med låga utsläpp, utan vi måste använda alla medel för att bekämpa klimatkrisen. Motståndet mot kärnkraft kommer att komplicera och öka den redan enorma uppgiften. Om vi vill stoppa den globala uppvärmningen under 1,5 grader behöver vi alla tänkbara medel — inklusive kärnkraft —  för att nå det målet. Kärnkraftens stora nytta är den stora mängd energi man kan producera per kärnkraftverk.

I artikeln kritiseras kärnkraften för att inte vara ett ”hållbart” eller ”grönt” alternativ: vi håller delvis med, men vi anser också att jämförelsen med fossilgas inte är berättigad. Kärnkraften är varken problemfri eller ett universalmedel, men mitt i klimatkrisen är det bättre att använda denna energikälla med låga utsläpp än att riskera hela planetens framtid.

Av dessa skäl är Fridays for Future Finland redo att ge kärnkraften en hållbar investeringsklassificering enligt EU:s taxonomi och de investeringsstöd som den ger.

[EN]

Fridays for Future Finland does not fully stand behind this (https://www.euractiv.com/section/climate-environment/opinion/code-red-for-humanity-or-green-light-for-more-climate-destruction) column.

Our fellow activists bring up the European Union’s taxonomy of sustainable energy sources, which is being worked on at the moment. They criticise the possible inclusion of fossil gas and nuclear power into the taxonomy, which would grant them the EU’s financial support and therefore speed up the transition into the energy alternatives in question.

We agree that fossil gas does not belong in the European Union’s taxonomy and should not, under any circumstances, be classified as a sustainable energy source. However, we disagree with the refusal to classify nuclear power as a taxon.

Nuclear power is not a perfect alternative, but its emissions are low. In our view, it is carbon dioxide emissions that pose a more serious threat than nuclear waste and are increasing the temperature of the planet. That is why we are ready to accept nuclear power as part of the energy mix. Now is not the time to rule out one low-emission energy source altogether; rather, we need to use all means available to fight the climate crisis. Opposition to nuclear power will complicate and increase the already enormous task. If we want to stop global warming below 1.5 degrees, we need every possible means, including nuclear power, to achieve that goal. One of the advantages of nuclear power is also the large amount of energy that can be produced by one plant.

The column criticises nuclear power for not being a sustainable or green option: we agree with some of this, but we also believe that the comparison with fossil gas is not justified. Nuclear power is neither problem-free nor a panacea, but in the midst of the climate crisis it is better to use this low-emission energy source than to risk the future of the entire planet.

For these reasons, Fridays for Future Finland is ready to grant nuclear power the sustainable investment classification of the European Union’s taxonomy and the investment subsidies it secures.

22.12.2021

4 vastausta aiheeseen “Ydinvoiman puolesta, fossiilikaasua vastaan”

Genom att verkligen fokusera på klimatet vinner FFFF mycket i förtroende. För att göra skillnad på allvar behövs en miljörörelse som lyssnar på vetenskapen – hela vetenskapen. Hoppas att Finland visar vägen.

Olin todella surullinen tästä kirjoituksesta. Toivon todella, että ydinvoiman lobbarit eivät käytä nuori ja ilmastoaktivisteja hyväksi ajaessaan läpi ydinvoimainvestointeja. Ydinvoimaan että sen polttoaineeseen liittyy aina niin ympäristöriski kuin vakavia riskejä ihmisten hyvinvoinnille, en tarkoita yksin terveysriskejä vaan myös alueellista eriarvoisuutta. Myös pienvoimalat eivät ole vaarattoa ja myös niihin tuleva polttoaine tulee jostain. Ydinpolttoaineen louhinta niin Suomessa kuin globaalisto tulee aiheuttaa alueellista eriarvoisuutta ja riskejä. Globaalisti, uraani esiintymät sijaitsevat geopoliittisesti alueilla, joissa jo nyt konflikteja ja ihmisoikeus rikkomuksia. Ilmatokriisi vaatii ratkaisuja mutta sen ratkaisut eivät saa aiheuttaa terveysuhkia, ihmisoikeusloukkauksia, eriarvoisuutta ja globaaleja konflikteja.

Kommentit on suljettu.