Kategoriat
Blogi

Ydinvoiman puolesta, fossiilikaasua vastaan

[FI]

Fridays for Future Suomi ei seiso kaikilta osin tämän (https://www.euractiv.com/section/climate-environment/opinion/code-red-for-humanity-or-green-light-for-more-climate-destruction) kirjoituksen takana.

Kanssa-aktivistimme nostavat kirjoituksessa esiin Euroopan unionin kestävien energialähteiden taksonomian, jota sorvataan parhaillaan. He kritisoivat fossiilikaasun ja ydinvoiman mahdollista päätymistä taksonomiaan, mikä takaisi niille EU:n taloudellisen tuen ja vauhdittaisi näin kyseisiin energiavaihtoehtoihin siirtymistä.

Olemme samaa mieltä siitä, ettei fossiilikaasu kuulu sen paremmin taksonomiaan kuin kestävälle pohjalle rakennettuun yhteiskuntaan, eikä sen kuulu missään tapauksessa saada kestävän energialähteen luokitusta. Olemme kuitenkin eri mieltä ydinvoiman taksonomialuokituksen epäämisestä.

Ydinvoima ei ole täydellinen vaihtoehto, mutta se on vähäpäästöinen. Mielestämme ydinjätettä vakavampi uhka ovatkin nimenomaan hiilidioksidipäästöt, jotka nostavat planeettamme lämpötilaa. Tämän vuoksi me olemme valmiita hyväksymään ydinvoiman osaksi energiapalettia. Nyt ei ole oikea aika sulkea yhtä vähäpäästöistä energialähdettä kokonaan pois, vaan tarvitsemme kaikki keinot käyttöön taistelussa ilmastokriisiä vastaan. Ydinvoiman vastustaminen hankaloittaa ja suurentaa työsarkaa, joka on jo nyt valtava. Jos haluamme pysäyttää ilmaston lämpenemisen 1,5 asteen alle, tarvitsemme jokaista mahdollista keinoa — myös ydinvoimaa — saavuttaaksemme tavoitteen. Ydinvoiman eduksi voi laskea myös suuren määrän energiaa, jonka yksi ydinvoimala kykenee tuottamaan.

Kirjoituksessa kritisoidaan, ettei ydinvoima ole kestävä (“sustainable”) tai vihreä (“green”) vaihtoehto: olemme osittain samaa mieltä, mutta fossiilikaasuun vertaaminen ei mielestämme liioin ole perusteltua. Ydinvoima ei ole sen enempää ongelmaton kuin ihmeratkaisukaan, mutta ilmastokriisin keskellä on parempi hyödyntää tätä vähäpäästöistä energialähdettä kuin riskeerata koko maapallon tulevaisuus.

Näistä syistä Fridays for Future Suomi on valmis myöntämään ydinvoimalle Euroopan unionin taksonomian kestävän investoinnin luokituksen ja sen turvaamat investointituet.

[SV]

Fridays for Future Finland står inte helt bakom denna (https://www.euractiv.com/section/climate-environment/opinion/code-red-for-humanity-or-green-light-for-more-climate-destruction) artikel.

I denna artikel lyfter våra medaktivister fram EU:s taxonomi för hållbara energikällor, som för tillfället håller på att färdigställas. De kritiserar att fossilgas och kärnkraft inkluderas i taxonomin, vilket skulle garantera dem ekonomiskt stöd från EU och därmed påskynda övergången till dessa energialternativ.

Vi håller med om att fossilgas inte har någon annan plats i taxonomin eller i ett samhälle som byggs upp på en hållbar grund, och att den i alla fall inte bör klassificeras som en hållbar energikälla. Vi håller dock inte med om att vägra klassificera kärnkraften som en hållbar energialternativ i taxonomin.

Kärnkraften är inte ett perfekt alternativ, men den har låga utsläpp. Enligt vår uppfattning är det koldioxidutsläppen som utgör ett allvarligare hot än kärnavfallet och som höjer temperaturen på planeten. Därför är vi beredda att acceptera kärnkraft som en del av energialternativen. Nu är det inte rätt tid att helt utesluta en energikälla med låga utsläpp, utan vi måste använda alla medel för att bekämpa klimatkrisen. Motståndet mot kärnkraft kommer att komplicera och öka den redan enorma uppgiften. Om vi vill stoppa den globala uppvärmningen under 1,5 grader behöver vi alla tänkbara medel — inklusive kärnkraft —  för att nå det målet. Kärnkraftens stora nytta är den stora mängd energi man kan producera per kärnkraftverk.

I artikeln kritiseras kärnkraften för att inte vara ett ”hållbart” eller ”grönt” alternativ: vi håller delvis med, men vi anser också att jämförelsen med fossilgas inte är berättigad. Kärnkraften är varken problemfri eller ett universalmedel, men mitt i klimatkrisen är det bättre att använda denna energikälla med låga utsläpp än att riskera hela planetens framtid.

Av dessa skäl är Fridays for Future Finland redo att ge kärnkraften en hållbar investeringsklassificering enligt EU:s taxonomi och de investeringsstöd som den ger.

[EN]

Fridays for Future Finland does not fully stand behind this (https://www.euractiv.com/section/climate-environment/opinion/code-red-for-humanity-or-green-light-for-more-climate-destruction) column.

Our fellow activists bring up the European Union’s taxonomy of sustainable energy sources, which is being worked on at the moment. They criticise the possible inclusion of fossil gas and nuclear power into the taxonomy, which would grant them the EU’s financial support and therefore speed up the transition into the energy alternatives in question.

We agree that fossil gas does not belong in the European Union’s taxonomy and should not, under any circumstances, be classified as a sustainable energy source. However, we disagree with the refusal to classify nuclear power as a taxon.

Nuclear power is not a perfect alternative, but its emissions are low. In our view, it is carbon dioxide emissions that pose a more serious threat than nuclear waste and are increasing the temperature of the planet. That is why we are ready to accept nuclear power as part of the energy mix. Now is not the time to rule out one low-emission energy source altogether; rather, we need to use all means available to fight the climate crisis. Opposition to nuclear power will complicate and increase the already enormous task. If we want to stop global warming below 1.5 degrees, we need every possible means, including nuclear power, to achieve that goal. One of the advantages of nuclear power is also the large amount of energy that can be produced by one plant.

The column criticises nuclear power for not being a sustainable or green option: we agree with some of this, but we also believe that the comparison with fossil gas is not justified. Nuclear power is neither problem-free nor a panacea, but in the midst of the climate crisis it is better to use this low-emission energy source than to risk the future of the entire planet.

For these reasons, Fridays for Future Finland is ready to grant nuclear power the sustainable investment classification of the European Union’s taxonomy and the investment subsidies it secures.

22.12.2021

Kategoriat
Avoin kirje

Avoin kirje EU:n ENVI-valiokunnan jäsenille

Arvoisat EU:n ENVI-valiokunnan jäsenet Teuvo Hakkarainen, Silvia Modig, Ville Niinistö ja Nils Torvalds sekä varajäsenet Laura Huhtasaari ja Sirpa Pietikäinen

Tällä viikolla Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänestää Suomen ja EU:n ilmastotoimien kannalta erittäin merkittävästä ilmastolaista. Olennaisin kysymys on, onko EU:n uusi ilmastolaki yhteensopiva Pariisin ilmastosopimuksen vaatimusten kanssa.

Madridin ilmastokokouksen jälkeen EU:n mepit julistivat Euroopan- ja maailmanlaajuisen ilmastohätätilan. Kuitenkaan julistuksen jälkeiset teot eivät ole olleet tarpeeksi suuria kohtaamaamme uhkaan nähden. Vaadimme, että toimitte hätätilassa, niin kuin hätätilassa toimitaan. Hätätilassa ei toimita tekemällä vähän ja pikkuhiljaa. Hätätilassa toimitaan mahdollisimman pikaisesti ja kunnianhimoisesti tavoitteeseen, elinkelpoisen maapallon säilyttämiseen, pääsemiseksi. EU:n ilmastolain päästövähennystavoitteissa ei ole juurikaan hätätilan tuntua.

Euroopan komissio on esittänyt lakiin kirjattavaksi 50-55% päästövähennysten välitavoitteen vuodelle 2030. Se on kuitenkin auttamatta liian alhainen EU:n ilmastolain tavoitteiden linjaamiseksi Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiksi. Parlamentin raportoija Jytte Guteland esittää tavoitteeksi vähentää päästöjä vuoteen 2030 mennessä 65%. Se on jo parempi, mutta vielä enemmän olisi tarpeen: UNEP Emission Gap-raportin mukaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen ilmastopolitiikkaan tarvittaisiin 7,6% vuosittaiset vähennykset. EU:n 65% jää tämän keskiarvon alle. Samoin Suomen ilmastopaneeli esittää 65-70%, Climate Action Tracker vähintään 85% päästövähennyksiä. Näitä lukuja katsoessa jo 65% tuntuu liian pieneltä, puhumattakaan 50-55% tavoitteesta.

Te valiokunnan jäsenet olette sanoneet arvostavanne sitä, mitä esimerkiksi Greta Thunberg ja muut ilmastoaktivistit tekevät. Olette puheissanne ja teksteissänne itse peräänkuuluttaneet rohkeutta tehdä ilmaston kannalta kestäviä päätöksiä. Te, arvoisat edustajat, olette valiokunnassa, te voitte osallistua äänestykseen. Teillä on valta äänestää niitä kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Käyttäkää ääntänne.

Me kirjeen allekirjoittaneet vaadimme, että sitoudutte vähintään 65% päästövähennyksiin vuoteen 2030 mennessä, jolloin EU:n ilmastolaki olisi juuri ja juuri linjassa Pariisin sopimuksen kanssa. Arvoisat valiokunnan jäsenet, se on vähintä, mitä voitte tehdä EU:n ilmastolain suhteen, jotta tulevillakin sukupolvilla olisi mahdollisuus elää elinkelpoisella maapallolla.

 

Fridays For Future Suomi

350 Finland

Dodo

Greenpeace Suomi

Hiilivapaa Suomi

Ilmastoisovanhemmat – Klimatmor- och farföräldrar

Luonto-Liitto

Maan ystävät

Suomen YK-nuoret