Kategoriat
Avoin kirje

Save our Sommer / Suojellaan Sommeria

SUOMEKSI (in English below)

Me allekirjoittaneet vaadimme Sommer Ackermanin karkotuspäätöksen perumista. Sommer tulee valittamaan päätöksestä hallinto-oikeuteen ja valitus on hyväksyttävä. Sommer on yhteisöjemme ja yhteiskuntamme tärkeä ja arvostettu jäsen, jonka karkottaminen on osoitus Suomen maahanmuuttojärjestelmän puutteista ja epäoikeudenmukaisuudesta.

Maahanmuuttovirasto päätti 16.10. karkottaa Sommer Ackermanin. Sommer on vuonna 1997 syntynyt Iso-Britannian kansalainen, joka on asunut Suomessa vuodesta 2019. Sinä aikana hän on muun muassa työskennellyt luomumaataloudessa ja metsäkartoittajana, ollut aloitteellinen ja inspiroiva kansalaisvaikuttaja Suomen ja EU:n maatalous- ja metsäpolitiikassa sekä aloittanut opiskelemaan maatalouden ammattiin, joka vauhdittaa kestävyysmurrosta.

Virallinen syy karkotukselle on liian pienet varat: Sommer sai opintojensa alussa toimeentulotukea, jota Maahanmuuttoviraston viranomaiset olivat neuvoneet häntä hakemaan. Hän siis eli hetken tuilla, kuten valtaosa Suomen opiskelijoista. Tämän vuoksi Maahanmuuttovirasto katsoo, että Sommerin toimeentulo on riippuvainen Suomen sosiaaliturvasta, eikä hänen varallisuutensa ole riittävä oleskeluluvan saamiseksi.  Perustelu ei kuitenkaan ole johdonmukainen, sillä Sommer on tällä hetkellä täysin riippumaton sosiaaliturvasta ja kykenee elättämään itsensä luontokartoituksista ja ymparistöjärjestöissä työskentelemisestä saamillaan tuloilla. Maahanmuuttolainsäädäntö, jonka puitteissa ei voida taata oleskelulupaa Sommerin asemassa oleville henkilöille, ei ole oikeudenmukainen.

Karkotus Iso-Britanniaan riistää Sommerin ystävien, kollegojen ja tuen verkostoista. Vaikka Iso-Britanniassa ei ole sotaa, karkotuksen seuraukset ovat julmat ja kohtuuttomat Sommerille. Poliittinen epävakaus Iso-Britanniassa on lisääntynyt huolestuttavasti viime vuosina. Erityisesti poliisin laajennetut toimivaltuudet mielenosoittajia kohtaan loukkaavat kansalaisten sanan- ja kokoontumisvapautta sekä asettavat Sommerin kaltaisen arvostetun aktivistin turvattomaan asemaan. Sommer kirjoitti tilanteestaan Twitter-ketjussa.

Yleisesti ottaen Suomesta karkotettavien kotimaiden turvallisuutta ja heidän elämäntilanteitaan arvioidaan aivan liian kapein ja tarkoitushakuisin perustein. Sommerin karkotuspäätös on hyvä esimerkki Suomen maahanmuuttopolitiikan ongelmallisuudesta. Suomen maahanmuuttoviraston toiminta loukkaa rutiininomaisesti erityisesti turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten ihmisoikeuksia. He ovat vielä haavoittuvaisemmassa asemassa kuin Sommer.

Jos Sommerin valitusta karkotuspäätöksestä ei hyväksytä, menettää Suomi vaikutusvaltaisen kestävän maatalouden asiantuntijan ja tulevan ammattilaisen. Karkotuspäätös on mieletön, sillä Suomi samaan aikaan tarvitsee ja tavoittelee asiantuntijoita ja omistautuneita kansalaisvaikuttajia ulkomailta. Erityisesti Suomen maatalous kaipaa kipeästi Sommerin kaltaisia osaajia. 

Sommerin karkotuspäätös ei ole yksittäistapaus vaan osoitus Suomen maahanmuuttojärjestelmän toimimattomuudesta. Kaikkien Suomessa asuvien on syytä kysyä itseltään: kuinka turvallinen ja “hyvinvoiva” on maa, jonka maahanmuuttopolitiikka ajaa yksilöiden elämiä raiteiltaan ja sulkee arvostettuja, integroituneita ja kestävyydelle omistautuneita asiantuntijoita ulos yhteisöistämme. Sommerin karkotuspäätös ei ole Suomen edun mukaista, eikä heijasta sellaista yhteiskuntaa, jossa haluamme elää!

Tälle adressille on Sommerin lupa, mutta sen ovat laatineet ja nimiä keräävät

Ida Korhonen, Kasper Siilin, Otto Snellman Henri Wiman ja Riku Eskelinen, sekä Fridays for Future Suomi ja Luonto-Liitto

IN ENGLISH

We demand the cancellation of Sommer Ackerman’s deportation decision. Sommer will appeal the decision to the administrative court and the appeal must be accepted. Sommer is an important and respected member of our communities and society, whose deportation is an indication of the shortcomings and injustice of the Finnish immigration system.

The Finnish Immigration Service decided on October 16 to deport Sommer Ackerman. Sommer is a British citizen born in 1997 that has lived in Finland since 2019. Since then they have worked in sustainable agriculture and inventoried forests for a local environmental NGO. Sommer has been an active citizen committed to enhancing sustainability of Finnish and EU agricultural and forestry policies. They are now studying organic agriculture in order to work for the sustainability transformation.

The official reason for the deportation is that the Immigration Service deems Sommer as having too little funds. On the advice of the authorities, Sommer applied and was granted social benefits at the beginning of their studies. For a moment they lived on the benefits like practically all Finnish students. Thus the Finnish Immigration Service considers that Sommer’s livelihood is dependent on Finnish social security. However, this is not true, since Sommer is currently completely independent of social security and is able to support themselves with the income they receive from forest inventories and NGO work. Immigration legislation that does not allow residence permits for persons in Sommer’s position is not fair.

Deportation to the UK deprives Sommer of their networks of friends, colleagues, and support. Although there is no war in the UK, the deportation has cruel and undue consequences to Sommer. In particular, the extended powers of the police to violate citizens’ freedom of speech and assembly put a respected activist like Sommer in an unsafe position. Sommer writes about their situation in a Twitter thread. They . Texplain that they have no friends or family in the UK, would lose their studies and work as an activist if deported. 

In general, the safety of the home countries and living situations of those deported from Finland are evaluated narrowly and prejudicially. Sommer’s deportation decision is an example of the deep problems and injustices of Finland’s immigration policy. The Immigration Service routinely violates the human rights of asylum seekers and refugees, who are in an even more vulnerable position than Sommer.

If Sommer’s appeal is not accepted, Finland loses an influential expert and future professional in sustainable agriculture. The deportation decision contradicts Finland’s aims of  attracting experts from abroad. In particular, Finnish agriculture is in desperate need of experts like Sommer.

Sommer’s deportation decision is not an isolated case but an indication that the immigration system is broken. Everyone living in Finland should ask themselves: how safe and just is a society whose immigration policy derails lives of individuals and excludes respected and integrated experts of sustainability. Sommer’s deportation decision is not in Finland’s interest, and does not reflect the society we want to live in!

The petition has Sommer’s permission. Its text was written by Ida Korhonen, Kasper Siilin, Otto Snellman, Henri Wiman, Riku Eskelinen, Fridays for Future Finland and Luonto-Liitto

Kategoriat
Avoin kirje

Maa- ja metsätalousministeriön vastaus järjestöjen avoimeen kirjeeseen ja keinoja vaikuttaa maatalouspolitiikan CAP-uudistukseen tällä viikolla!

Huhtikuussa 2021 lähetimme kansalaisjärjestöinä ja kansalaisina avoimen kirjeen maa- ja metsätalousministeriölle, jossa esitimme huolemme maatalouden CAP-uudistuksen Suomen strategian ympäristötoimien riittämättömyydestä. Pyysimme avointa tapaamista ministeriön kanssa keskustellaksemme kirjeen vaatimuksista, joka toteutui toukokuussa 2021.

26.8.2021 ministeriö lähetti kirjallisen vastauksen kirjeeseemme. Kiitämme ministeriötä perusteellisista vastauksista. Valitettavasti vastaus ei kuitenkaan vakuuttanut CAP-strategialuonnoksen ympäristötoimenpiteiden ja niiden rahoituksen riittävyydestä. Miljoonien leikkaukset ympäristötukiin eivät millään vastaa kirjeen vaatimuksiin, ja samat huolenaiheet pysyvät kiireellisinä.

Ministeriön vastaus järjestöjen avoimeen kirjeeseen

Suomen CAP:n yksityiskohtia työstetään EU komission kanssa tulevan syksyn ja vuoden 2022 aikana. MMM kerää tällä hetkellä lausuntoja kansalliseen CAP-luonnokseen 10.9. saakka. Juuri nyt on tärkeää, että mahdollisimman moni antaa kommenttinsa luonnoksen epäkohdista ja ehdotuksensa ympäristön- ja luonnonsuojelua edistävän CAP:n aikaansaamiseksi.

Lausunnot voi käydä antamassa perjantaihin 10.9. saakka lausuntopalvelun kautta osoitteessa https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=dbf260c4-ab07-4506-a240-7e881ef41358.

CAP-luonnoksen käsitteistö on monimutkaista ja vaatii paljon perehtymistä, jonka vuoksi monelle maatalouden ympäristövaikutuksista huolestuneelle voi olla vaikea kommentoida luonnoksen epäkohtia,  #CAPkuntoon kampanja jakaa omat lausuntonsa kenen tahansa hyödynnettäväksi alla olevan linkin dokumenttiin. Lausunnossa nostetaan esille avainkysymyksiä ilmaston, luonnon monimuotoisuuden ja vesistöjen hyvinvoinnin suojelemiseksi CAP-uudistuksessa.

Lausuntoesimerkkejä CAP-luonnokseen (päivittyy 9.9. saakka)

Jaa sosiaalisessa mediassa tietoa CAP:sta tunnisteilla #CAPkuntoon ja #CAP27. Vaaditaan yhdessä loppu kestämättömälle maataloudelle!